Екологічна ситуація у Кировограді

Кіровоград, екологічна ситуація

В усіх країнах світу екологічне питання, є питанням національної безпеки. А оскільки головним завданням цивілізованої держави є захист інтересів своїх громадян, то екологічні права, екологічна безпека є складовою цих головних прав кожної людини.

Згідно ст. 50 Конституції України, – кожен має право на безпечне для життя і здоров’я навколишнє середовище , на відшкодування збитків, завданих порушенням цього права.

Екологічна ситуація в області у 2001 р. в цілому залишалася стабільною. Разом з тим, досягти помітного поліпшення в стані довкілля не вдалося. Це зумовлено тим, що продовжують мати місце низькотехнологічні та ресурсоємкі виробництва, не здійснюються відповідні вклади на охорону навколишнього природного середовища, збільшується знос та морально старіють очисне облад-нання і технології. В останні роки через відсутність коштів нові установки і обладнання практично не впроваджуються, погіршується якість використову-ваного палива.

Одним з факторів, що впливає на якість довкілля є контроль за кількістю відходів, що утворюються і розміщуються в області, ступінню їх небезпечністі та рухом. Ця робота знаходиться під постіним контролем і будується на основі Закону України “ Про відходи “ інших законодавчіх та нормативних актів.

Кіровоград, екологічна ситуація

Враховуючі відсутність в області спеціалізованого полігону для зберіган-ня токсичних відходів, значна кількість підприємств області накопичують частину відходів виробництва на своїй території у місцях, обладнаних у відповідності з вимогами екологічних та санітарних норм і правил.

Дінаміка утворення та накопичення токсичних відходів І-ІІ класів небезпеки, які утворювались на підприємствах області за останні 5 років дозволяє зробити висновок, що їх кількісний та якісний склад майже не змінюється, кількість утворюваних відходів стабільна тому потужностей установки демеркурізації ртутьвміщуючіх ламп і приладів, а також лінії по омонолічуванню відходів гальванічних виробництв в шлаколужні бетони, які діють на НВФ “ Екоцентр “ дозволять вирішити питання утилізації цих видів відходів та будуть сприяти підтриманню безпечного балансу накопичення і знешкодження значної частки відходів І-ІІ класів небезпеки на території області.

Аналіз документів, що надані на даний час в держуправління екології та природних ресурсів на погодження лімітів на утворення і розміщення відходів на 2003 рік показує, що збільшення кількості утворюваних відходів та зміни їх якісного складу не передбачається.

Найбільш складним залишається в області питання поводження з твердими побутовими відходами. Всі існуючі сміттєзвалища організовані понад 20 років, а у м. Кіровограді понад 50 років тому. В зв”язку з чим вирішення питання їх реконструкції або закриття і будівництва нових є нагальною проблемою для області.

Основними проблемами радіоекології в області є:

- есхаляція радону з поверхні хвостосховищ та відвалів уранодобувних шахт;
- перенесення з частками пилу радіонуклідів на значні відстані (до 650 м) від основного джерела забруднення;
- скиди забруднених шахтних вод та змив радіоактивних речовин поверхневими водами з забруднених проммайданчиків шахт у природні води;
- великі по об”ємах відвали гірських порід та забалансової руди, які розташо-вані в межах населених пунктів області та м. Кіровограда.

Кіровоград, екологія

Робота по покращенню стану радіаційної безпеки, враховуючі наявність в області сировинної бази атомної енергетики – уранодобувної промисловісті та використання в різних галузях господарства джерел іонізуючого випроміню-вання, набуває все більшого значення.

Характерним для видобутку урану є те, що майже усі відходи – відвали шахтних порід, скиди шахтних вод, викиди в атмосферне повітря являють собою джерела радіаційного забруднення навколишнього природного середовища.

На теріторії Петрівського району в балці “Щербаківська” розташовано хвостосховище гідрометалургійного заводу Схід ГЗК, яке експлуатується з 1959 року і призначено для накопичення і зберігання твердих та рідких слабоактив-них радіоактивних відходів уранозбагачувальної промисловості. Площа хвосто-сховища складає 614,9 га, корисний об”єм – 28 млн. м3. На даний час в балці накопичено біля 50 млн. тонн радіоактивних відходів, загальна активність яких складає близько 48400 Кu.

На території області є прояви радону та дочірніх продуктів його розпаду, особливо в центральній частині, яка розташована на масиві гірських порід гра-нітоноїдного складу з підвищеним та високим кларковим вмістом розсіяних ра-діоактивних елементів урано-торієвого ряду. Цю проблему ускладнює викорис-тання у будівельних цілях місцевої мінеральної сировини та промислових відхо-дів з великим вмістом природніх радіонуклидів урано – ториєвого ряду. В різні часи Інститутом ядерних досліджень, Інститутом проблем природокорис-тування і екології ( м. Дніпропетровськ ) та ГРЕ –37 КП “ Кіровгеологія “ проводились дослідження радіологічного стану території міста Кіровограда. На багатьох ділянках, включаючи житлову забудову відмічається підвищений гамма-фон та значний вміст радону та продуктів його розпаду в повітрі окре-мих приміщень і підвалів ( 20000 – 50000 Бк/м3 ), який на декілька порядків перевищує допустимі. Вихід та накопиченя торону на даний час вивчено недостатньо. Порова концентрація радону і торону в почві по місту висока від 9000 до 107000 Бк/м3

Догори